• Bądź blisko najswieższych informacji

Kompostownia i fermentacja – procesy biologicznego przetwarzania

Kompostownia i fermentacja – procesy biologicznego przetwarzania

Kompostowanie i fermentacja to procesy biologicznego przetwarzania odpadków, które odbywają się w harmonii z naturą. Kompost i biomasa – produkty otrzymane w efekcie biodegradacji – poprawiają jakość gleby i są nawozem bezpiecznym dla środowiska.

Kompostowanie – tlenowa obróbka odpadków

Kompostowanie to proces tlenowej obróbki odpadków, który bazuje na naturalnych mechanizmach biochemicznych przebiegających w glebie – humifikacji (rozkład i synteza wtórnych związków próchnicznych) i mineralizacji (rozkład substancji organicznych na związki nieorganiczne). Produktem otrzymywanym podczas kompostowania jest naturalny nawóz – kompost. Jedną z firm zajmujących się otrzymywaniem kompostu z odpadków komunalnych jest Ziemia Polska kompostownia. Tlenowa obróbka odpadków zapobiega rozwojowi bakterii i zarazków i umożliwia otrzymanie nawozu bezpiecznego dla środowiska i bogatego w substancje organiczne. Kompostowanie zachodzi w dwóch fazach:

  • faza I – faza wysokotemperaturowa, tzw. kompostowanie intensywne,
  • faza II – faza dojrzewania, tzw. kompostowanie mezofilowe.

Kompostowanie jest cenione w nowoczesnym zarządzaniu odpadami ze względu na:

  • możliwość unieszkodliwienia odpadków pod względem sanitarnym,
  • łatwość i niską cenę eksploatacji,
  • wysoką jakość produktu otrzymywanego w procesie kompostowania,
  • możliwość zredukowania ilości śmieci o 30-50%.

Fermentacja – beztlenowa obróbka odpadków

Fermentacja jest beztlenową obróbką odpadków. Proces rozkładu substancji organicznych odbywa się przez mikroorganizmy anaerobowe – mogące rozwijać się w warunkach beztlenowych. Wyróżnia się cztery etapy fermentacji:

  • hydroliza – prowadzi do rozkładu wieloczęściowych substancji chemicznych na związki o prostej budowie,
  • acidogeneza – na tym etapie z produktów hydrolizy otrzymywane są kwasy karboksylowe, np. kwas mrówkowy,
  • acetogeneza – w jej efekcie powstaje octan (sole lub estry kwasy octowego),
  • metanogeneza – etap, na którym wytwarzany jest metan.

Otrzymywanymi podczas fermentacji produktami są biogaz i przefermentowana biomasa. Zależnie od tego w jakich warunkach prowadzona była fermentacja i substratów, które ulegały przemianie, z jednego grama odpadów organicznych można otrzymać około 500 ml biogazu. Głównymi składnikami biogazu są: metan, dwutlenek węgla, siarkowodór, wodór, tlenek węgla, azot i śladowe ilości tlenu.

Materiał partnera zewnętrznego

Udostępnij:

Komentarze (0)

Zostaw komentarz

Oferty pracy w Krakowie:

Zobacz